11
May

ဖုိမဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သင့္က်န္းမာေရးခ်စ္တင္းွီးေွာျခင္းသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္ွစ္သိမ့္မႈကိုသာမက လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးကိုပါ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာကားလိုက္သည္။ ညီညြတ္မွ်တေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအျပင္ ကိုယ္ခႏၶာအေပတြင္လည္း အေကာင္းဖက္မွ သက္ေရာက္ေနေကာင္းဗိတိန္ိုင္ငံ၊ ေနာ္တင္ဂမ္ တကၠသိုလ္မွ ဆရာ၀န္မ်ားက ေလ့လာေတြရွိခဲ့သည္။ ကာေသးမီ သတင္းပါတ္မ်ား အတြင္းက အသက္(၅၀)ွင့္အထက္ အမ်ိးသားမ်ားသည္ ပံုမွန္လိင္မႈကိစမွီ၀ဲျခင္းျဖင့္ ဆီးလမ္းေကာင္းအတြင္း အညစ္အေကးမ်ား ကင္းစင္ေစသည့္အတြက္ ဆီးကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစေကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေကျငာခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္လအတြင္း လိင္မႈကိစၥကို ကိမ္(၂၀)ွင့္အထက္ ခံုခံုမင္မင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွာမူ က်န္းမာေရးအတြက္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိိုင္ေကာင္းလည္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးထားသည္။

 

 

ပံုမွန္အားျဖင့္မူ ဖိုမဆက္ဆံျခင္းသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာေစရန္ အကူအညီေပးေနေကာင္း သိရသည္။ မူလက အမ်ိးသားမ်ားတြင္သာ အဆိုပါ ေကာင္းက်ိးမ်ား ခံစားရသည္ဟု ယံုကည္ခဲ့ကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိးသားမ်ားေရာ၊ အမ်ိးသမီးမ်ားွင့္ပါ ကံး၀င္ေကာင္း သိရွိလာရသည္။ ယခုသုေတသန စစ္တမ္းအတြက္ လူ(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကို (၅)ွစ္မွ် အခ်ိန္ယူ ေလ့လာမႈမ်ား ျပလုပ္ခဲ့ရပီး ကနဦးက အမ်ိးသားမ်ားကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မူ အမ်ိးသမီးမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း သုေတသန ျပလုပ္ခဲ့ကသည္. လန္ဒန္အမ်ိးသမီး က်န္းမာေရးဌာနက အသက္ကီးလာေသာ အမ်ိးသမီးမ်ားတြင္ Ostrogenေခလိင္မႈကို သာယာွစ္သိမ့္ေစသည့္ ဟိုမုန္းတစ္မ်ိ ေလ်ာ့က်သြားပီး ဆက္ဆံမႈမ်ားအတြင္း လြဲေခ်ာ္မႈႏွင့္ စိတ္မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပေစေကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထိုOstrogenဟိုမုန္းသည္ တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ကိမ္၊ွစ္ကိမ္မွ် ပံုမွန္ ခ်စ္တင္းွီးေွာသည့္ အမ်ိးသမီးမ်ားတြင္ သာမန္ထက္ (၂)ဆေက်ာ္ ထြက္ေပလာိုင္ေကာင္း အေမရိကန္ ဆရာ၀န္မ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပီး ထိုေတြ႔ရွိခ်က္သည္ အမ်ိးသမီးမ်ား စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္း သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေစေရး ပံုမွန္လိင္မႈမွီ၀ဲသင့္ေကာင္း အေထာက္အထားျဖစ္သည္ဟု ေျပာကားခဲ့ကသည္။ ေဒါက္တာဘို၀မ္ဆင္ကင္မ္က မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ အမ်ိးသား၊ အမ်ိးသမီးတိုင္းအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ထားသည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ ႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပေစေကာင္း ၎က ရွင္းျပခဲ့ပီး ပံုမွန္လိင္မမွီ၀ဲျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပါ ကိုယ္တြင္းအဂၤါမ်ားကိ္ု က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိးေစေကာင္း ရွင္းျပခဲ့သည္။

 

ွလံုး

 

လိင္ဆက္ဆံေရးသည္ွလံုးကို က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိးေစသည္။ အမ်ိးသားမ်ားတြင္ ခ်စ္တင္းွီးေွာေနစဥ္ွလံုးေရာဂါ ထေဖာက္မႈမ်ိ ကာခဏ ျဖစ္ေပေလ့ရွိေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ေကာင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ွလံုးကို ထိခိုက္ေစေကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမွာ မွားယြင္းေကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာကားထားသည္။ဗိတိသွ်ွလံုးေရာဂါ ကုသေရး ဗဟိုဌာန ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ပါေမာကပီတာ၀စ္ဘတ္ဂ္က လိင္ဆက္ဆံမႈကာင့္ွလံုးကို ထိခိုက္ေစသည္ဆိုသည့္ ထင္ေကးအတြက္ သက္ေသလံုး၀မရွိေကာင္း ျငင္းဆိုထားသည္။ အသက္(၄၀)ွင့္ (၅၀)ေက်ာ္ အရြယ္မ်ားသည္ွလံုးေရာဂါ ရုတ္တရတ္ ထေဖာက္တတ္ေလ့ရွိပီး ထိုအခ်က္မွာ လိင္ဆက္ဆံျခင္းွင့္ တျခားစီဟုလည္း ပါေမာကၡႀကီး ၀စ္ဘတ္ဂ္က ေျပာကားသြားေသးသည္။ အမွန္ဆိုလ်င္ လိင္မႈဆိုင္ရာ ပ္ရွားမႈမ်ားေကာင့္ွလံုးေသြးေကာမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔သြားေစပီး ေသြးစီးဆင္းမႈကို လ်င္ျမန္ေခ်ာေမြေစသည္။ ထိုအျပင္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ပ္ရွားေနမႈေကာင့္ ေသြးအတြင္း အဆီမ်ားကို ေလာင္ကြမ္းေစပီးွလံုးေသြးေကာ ပိတ္ဆိုမႈကိုပင္ ကာကြယ္ေပးိုင္ေကာင္း သိရွိရသည္။ ကြင္းစ္တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားကလည္း လိင္ဆက္ဆံျခင္းကို ပံုမွန္ျပလုပ္ေနသူမ်ားတြင္ွလံုးေရာဂါွင့္ ေလျဖတ္ျခင္းတိုျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈအား တစ္၀က္ထိ
ေလ်ာ့နည္းသြားေစေ
ကာင္း ကျငာထားသည္။

 

ဆီးလမ္းေကာင္း

 

ဗိတိန္ရွိ အမ်ိးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ကင္ဆာေရာဂါမွာ ဆီးကိတ္ကင္ဆာပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ွစ္လ်င္ အမ်ိးသားဦးေရ (၃၅၀၀၀)တြင္ အဆိုပါေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည္။ အေစာပိုင္း သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ လိင္မႈမွီ၀ဲျခင္းသည္ ဆီးကိတ္ကင္ဆာ ႏၲရာယ္ကို ဖိတ္ေခေနသလို ျဖစ္တတ္ေကာင္း ယူဆခဲ့ကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပလုပ္ခဲ့သည့္ ေခတ္မီသုေတသန နည္းလမ္းမ်ား၏ ေဖာ္ထုတ္လာိုင္မႈအရ အဆိုပါအျမင္သည္ လံုး၀မွားယြင္းေကာင္း သိရွိလာရသည္။ ေနာ္တင္ဂမ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ဆီးကိတ္ကင္ဆာ အျဖစ္မ်ားေသာ အရြယ္ျဖစ္သည့္ အသက္(၅၀)ေက်ာ္ အမ်ိးသားမ်ားအား ပံုမွန္လိင္မႈမွီ၀ဲကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပီး သုတ္လႊတ္မပံုမွန္ျဖစ္ေပျခင္းေကာင့္ ဆီးလမ္းေကာင္းွင့္ သုက္လမ္းေကာင္းမ်ား သန္ရွင္းေခ်ာေမ႔ြေစရန္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေဆးေကာပီး ျဖစ္သြားေစေကာင္းဗိတိန္ဆီးွင့္ေက်ာက္ကပ္ ေဆးပညာဂ်ာနယ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လိင္မႈဆက္ဆံေရး မ်ားမ်ားစားစား ျပလုပ္ျခင္းျဖင့္ လူတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးကို အလြန္ေကာင္းမြန္ေစသည္ဟု အတိအက် မဆိုလိုသည့္တိုင္ ပံုမွန္လိင္မႈမွီ၀ဲေနသူ အမ်ားစုသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြရွိရေကာင္းဗိတိသွ် လိင္မႈဘ၀ ေလ့လာေရး ေဆးပညာဌာနမွ ေဒါက္တာ ေဂါ့ဖေရးဟက္ကက္က ေျပာကားခဲ့သည္။

 

အရိုး

 

လိင္ဆက္ဆံမႈကာင့္ အရုိးမ်ားကို မာေကာကံခိုင္ေစသည့္ အက်ိးေက်းဇူးလည္း ရရွိိုင္သည္ဟု သုေတသီတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာဆာရာဘရီ၀ါက ေျပာကားခဲ့သည္။ လိင္ဆက္ဆံမျပလုပ္ေနစဥ္တြင္ အမ်ိးသားတစ္ဦး၏ ႏၶာကိုယ္ရွိ အဖိုဟိုမုန္း Testosteroneပမာဏသည္ သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာပီး ထိုအေျခအေနသည္ အရိုးပြျခင္းွင့္ အရုိးမ်ားကြတ္ဆတ္ျခင္းကို ဟန္တားေပးေကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ညီညြတ္မွ်တေသာ ဖိုမဆက္ဆံမႈကို ပံုမွန္ျပလုပ္ေပးေသာ အမ်ိးသားမ်ားတြင္ ပန္းေသးပန္းညွိးျခင္း၊ လိင္အဂၤကံလွီျခင္းစသည္ ဆိုးက်ိးမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား ေတြရွိခဲ့ရေကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ လိင္မႈေရးရာွင့္ ေ၀းကြာေနသည့္ အမ်ိးသားမ်ားတြင္ Testosteroneပမာဏ က်ဆင္းသြားပီး မလိုလားအပ္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာတတ္ေကာင္း လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ေသာ
ပီရီယာေဘာင္ေလာ့စ္က
ရွင္းျပခဲ့သည္။ Testosterone ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းသည္ လိင္အဂါတစ္သွ်းမ်ားကို ေလ်ာ့ရဲေပ်ာ့တြဲသြားေစပီး ထိုအေျခအေနမွာ ပန္းေသပန္းညွိးမဘက္ ဦးတည္သြားတတ္ပီး အမ်ိးသားတစ္ဦးအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ အေကာင္းဆံုး လူစဥ္မမီမႈကိုလည္း ျဖစ္လာေစသည့္ အေထာက္အထား မ်ားျပားစြာ ရွိေနေကာင္း သိရွိရသည္။

 

စိတ္ဓာတ္ေရးရာ

 

ခ်စ္တင္းွီးေွာေနစဥ္ ရရွိခံစားရသည့္ ေက်နပ္ွစ္သိမ့္မႈသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အားေကာင္းမႈကို မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပေစပီး လူတစ္ဦး၏ ယံုကည္မႈကို ျမင့္တက္လာေစေကာင္း သိရသည္။ ဖိုမဆက္ဆံမျပလုပ္ေနစဥ္ endorphinsဟူသည့္ ဓာတ္တစ္မ်ိ ထြက္ေပလာတတ္ပီး အာရံုေကာမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္ေပးေကာင္း လန္ဒန္မိဳ႕ Endocrineေဆးခန္းမွ ပါေမာကၡေဒါက္တာ နာဒီဖာရစ္က ဆိုသည္။ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ွင့္ ဆက္ဆံပီးခ်ိန္တြင္ ထြက္ေပလာတတ္သည့္ Oxytocinဆိုသည့္ ဟိုမုန္းမွာလည္း လူတစ္ဦး၏ စိတ္အေျခအေနကိုူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းလာေစပီး ၎၏လက္တြဲေဖာ္အေပစာနာမႈႏွင့္ ခ်စ္ခင္မႈကို ေပေပါက္လာေစေကာင္း ၎ကရွင္းျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါဟိုမုန္းသည္ လူတစ္ဦးအား စိတ္ကည္လင္မႈႏွင့္ွစ္ွစ္ခိက္ခိက္ အိပ္ေပ်ာ္မႈတ႔ိုကို ျဖစ္ေပေစေကာင္း သိရသည္။ ထိုဟိုမုန္းကို ခ်စ္ရည္လူးဟိုမုန္းဟုလည္း ေခဆိုေလ့ရွိပီး အမ်ားအားျဖင့္ ခ်စ္တင္းွီးေွာလိုစိတ္ စတင္ေပေပါက္ပီး မိနစ္(၂၀)ခန႔္ကာတြင္ အလုိလုိ ေပထြက္လာတတ္ေကာင္း ပညာရွင္မ်ားကဆိုသည္။ Oxytocinသည္ အမ်ိးသားမ်ားထက္ အမ်ိးသမီးမ်ားတြင္ (၄)ဆမွ် ပိုမိုမ်ားျပားစြာ ထြက္ေပတတ္ပီး ထိုဟိုမုန္း၏ ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္တစ္ခုမွ လိင္စိတ္ကုန္ခန္းမTestosteroneကို ဟန္႔တားပီး လိင္စိတ္ကုန္ခမ္းမLibidoအေျခအေနကို ဦးတည္ေစသည့္ ဓာတ္သဘာ၀ကိုလည္း ဖ်က္ဆီးတတ္ျခင္းျဖစ္ေကာင္း သိရွိရသည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈကို ပံုမွန္လိုလို မွီ၀ဲေနသည့္ အမ်ိးသမီးမ်ားသည္ လိင္မႈေရးရာွင့္ ကင္းေ၀းေနသည့္ အမ်ိးသမီးမ်ားထက္ စိတ္ဖိစီးမကင္းေ၀းျခင္းမွာ အဆိုပါ အခ်က္ကို သက္ေသ ျပေနေကာင္း သုေတသီမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိးသားမ်ားွင့္ အမ်ိးသမီးမ်ား၏ ႏၶာကိုယ္မွ လိင္မႈမွီ၀ဲစဥ္ ထြက္ေပလာတတ္သည့္ အရည္မ်ားအတြင္း စိတ္အေျခအေနကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ေနာက္ထပ္ဟိုမုန္း အမ်ိးအစား အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေသးေကာင္းလည္း သိရသည္။ အျခားအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ဖိုမဆက္ဆံမႈသည္ လူတစ္ဦး၏ ေသြးစီးဆင္းမႈကို ျမန္ဆန္ေစပီး ထိုအခ်င္းအရာသည္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈကို ဟန္႔တားေပးတတ္ျခင္းဟု သုေတသနျပလုပ္ခ်က္မ်ားအရ ေဖာ္ျပပါရွိလ်က္ရွိသည္။

 

 

 

ေရာဂါကာကြယ္ျခင္း

 

မ်ားမ်ားခ်စ္တင္းွီးေွာေလ၊ မ်ားမ်ားကိုယ္ခံအားေကာင္းေလဟု သိရသည္။ လိင္ဆက္ဆံမကိမ္အေရအတြက္ မ်ားျပားသူမ်ားတြင္ အေအးမိျခင္းွင့္ တုပ္ေကြးကဲ့သ႔ိုေရာဂါမ်ားကို သာမန္ထက္ အားေကာင္းစြာ ကာကြယ္ိုင္ေကာင္း ေတြရွိခဲ့ကရသည္။ တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ကိမ္မွွစ္ကိမ္အထိ လိင္မႈမွီ၀ဲျခင္းျဖင့္ ႏၶာကိုယ္၏ ေရာဂါကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ားကို ပိုမိုသက္ေရာက္မႈရွိေကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာကားခဲ့သည္။ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ စမ္းသပ္ခံခဲ့သည့္ ေစတနာရွင္(၁၁)ဦးကို စစ္တမ္းျပစုခဲ့ရာပီးခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း လိင္ဆက္ဆံမႈကိမ္ေရမ်ားေလေလ၊ ေရာဂါကာကြယ္မကိုယ္ခံအားစနစ္ အဆင့္Aွင့္ အဆင့္IgAတ႔ိုမွာ ပိုမိုမ်ားျပားလာေကာင္း ၎တို႔၏ သလိပ္စစ္ခ်က္အရ ေဖာ္ထုတ္ိုင္ခဲ့သည္။ ထ႔ိုအျပင္ အဆိုပါ ေတြရွိခ်က္သည္ တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ကိမ္ေအာက္ လိင္ဆက္ဆံမနည္းပါးသူမ်ားတြင္ မသိမသာမွ်သာ ေတြရေသာ္လည္း ကာခဏ  ဆက္ဆံသူမ်ားတြင္မူ သာမန္ထက္ (၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ေရာဂါကာကြယ္မႈအားေကာင္းေနေကာင္း  စစ္ေဆးသိရွိလာရသည္။ ကားဒစ္ဖ္မိဳ႕ ဇီ၀သိပၸံေက်ာင္းရွိ အေအးမိျခင္းွင့္ က်န္းမာေရး ဂရုတစိုက္ ေစာင့္ကည့္မဗဟိုဌာနမွ ပါေမာကၡ ရြန္အက္ကလက္စ္က လိင္မႈကိစၥသည္ သဘာ၀ အေအးမိကာကြယ္ေဆး တစ္မ်ိးျဖစ္ေကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပီး အေအးမိဖ်ားနာျခင္းွင့္ လိင္ကိစၥတ႔ိုတြင္ အျခားဆက္ြယ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနေသးေကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

 

အသက္ရွည္ျခင္း

 

ကီးမားဆံုးေသာ သုေတသနရလဒ္တစ္ခုမွာ ေ၀လအမ်ိးသားမ်ားတြင္ လိင္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ အသက္ရွည္ျခင္းမွာ ထင္ရွားစြာ ဆက္စပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ကိမ္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းပီး လိင္ဆက္ဆံသည့္ အမ်ိးသားမ်ားသည္ တစ္ပါတ္လ်င္ွစ္ကိမ္အထက္ လိင္ဆက္ဆံသည့္ အမ်ိးသားမ်ားေလာက္ အသက္ရွည္ရွည္ မေနရသည္မွာ ျဖစ္ိုင္ေျခွစ္ဆေက်ာ္ သာလြန္ေနေကာင္း သိရသည္။ ေဒါက္တာဆာရာဘရီ၀ါက လူအမ်ားစု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လိင္ဆက္ဆံမႈသည္ ပိုမိုအေထာက္အပံ့ ရရွိေစေကာင္း ေထာက္ခံခဲ့သည္။ Dehydriepiandroterone (DHEA)ေခအဓိကလိင္ဟိုမုန္းတစ္မ်ိးမွာ ႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ အျခားေသာ ဟိုမုန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဆန႔္က်င္ေခ်ဖ်က္ပစ္ေကာင္း၊ ထိုကာင့္လည္း DHEAမ်ားမ်ားထြက္ေပေစသည့္ ပံုမွန္လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ လူအမ်ားကို ေရာဂါကင္းစင္ေစပီး အသက္ရွည္က်န္းမာသည့္ ဘ၀မ်ိ ရရွိပိုင္ဆိုင္ေစရန္ အားေပးကူညီေနေကာင္း သိရွိရသည္။

 

မ်ိးေအာင္ျခင္း

 

သားသမီးရရန္ ခက္ခဲေနေသာ စံုတြဲမ်ားအတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးနည္းလမ္းမ်ား လိင္ဆက္ဆံမႈကို ကိမ္မ်ားမ်ား ျပလုပ္ရန္ပင္ျဖစ္ေကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားကဆိုသည္။ အမ်ိးသားမ်ား၏ သုက္ရည္တြင္ပါေသာ သုက္ပိုးပမာဏသည္ ဆက္ဆံသည့္ ကိမ္မ်ားေလ၊ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာေလျဖစ္ေကာင္း သိရသည္။ ထိုကာင့္လည္း အမမ်ိးဥကို သေႏၶေအာင္ေစမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတိုးပြားလာမည္ဟု မစ္ဒ္လန္းစ္ သေႏၶေအာင္နည္းပညာ ၀န္ေဆာင္မႈဌာန ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ဂီလီယန္ေလာ့ခ္၀ုဒ္က ရွင္းျပခဲ့သည္။ သာမန္အားျဖင့္ သုက္ပိုးပမာဏ နည္းပါးစြာ ထုတ္လႊတ္ိုင္သည့္ အမ်ိးသားတစ္ဦးသည္ ကိမ္မ်ားမ်ား လိင္ဆက္ဆံပါက သုက္ပိုးပမာဏ မ်ားျပားလာေကာင္း ေဒါက္တာဂီလီယန္က ဆိုသည္။ ထိုကာင့္လည္း သားသမီးလိုခ်င္ေသာ စံုတြဲတိုင္းသည္ တစ္ရက္ျခားတစ္ခါမွ် လိင္မႈေရးရာ ျပလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရရွိလာိုင္ေကာင္း ၎က ေထာက္ခံေျပာဆိုခဲ့သည္။

 

ဆိုးက်ိးေတြလည္း ရွိပါတယ္

 

သ႔ိုေသာ္လည္း အျခားဘက္မွ သတိျပသင့္သည့္ ဆိုးက်ိးမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္ကို ဆရာ၀န္မ်ားက ေထာက္ျပေဆြးေြးခဲ့ကသည္။ လိင္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ အဓိက ဆိုးက်ိးတစ္ရပ္ျဖစ္ပီး မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ွင့္မဟုတ္ဘဲ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ေရာဂါကူးစက္ိုင္သည့္ အေျခအေနကို ပိုမိုကီးထြားလာေစတတ္ေကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။ ထိုအျပင္ အသက္(၄၅)ွစ္အထက္ အရြယ္မ်ားတြင္ လိင္ွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈသည္ပီးခဲ့ေသာ (၁၀)ွစ္အတြင္းွစ္ဆမွ် ထိုးတက္လာျခင္းသည္ သတိျပစရာ အေျခအေနတစ္ရပ္ဟုလည္း သိရွိရသည္။ လန္ဒန္တကၠသိုလ္မွ ေတြရွိခ်က္အရဗိတိန္ရွိ အသက္(၃၀)ွင့္ (၄၀)အရြယ္ အမ်ိးသားမ်ားသည္ ဆက္ဆံဖက္အသစ္ွင့္ ေတြစံုစဥ္တြင္ အကာအကြယ္ပစၥည္း သံုးေလ့မရွိျခင္းသည္ ယခုျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အဓိကအေကာင္းရင္းဟု ပါေမာကၡ ဂ်င္းနစ္ရိုင္မာက ေျပာကားခဲ့သည္။ ထိုအျပင္ လိင္ွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မ်ားတြင္ပါ တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာေနပီး ထိုအေနအထားမွာ ဂရုစိုက္သင့္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုဟု ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္သြားသည္။

 ဖုိမဆက္ဆံျခင္းွင့္ သင့္က်န္းမာေရး

Leave a Reply

ေျဖဆိုခ်က္မ်ားကို အီးေမးသို႔ တိုက္ရိုက္ပို႔ေပးေစလိုပါက အီးေမးလိပ္စာကို မွန္ကန္ေအာင္ ေသေသ ခ်ာခ်ာ ျဖည့္ေပးေစလိုပါတယ္.. (သို႔မဟုတ္) အီးေမးသို႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေမးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ himburmese[at]gmail[dot]com သို႔ ေပးပို႔ ေမးႏိုင္ပါတယ္...

Follow me on:

Back to Top